... யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் ...

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

Kamal 2018Jn

Kamal 2018dec

Kamal 2018d

Kamal 2018c

Kamal 2018b

Kamal 2018a

Kamal 2018

Kamal 2017a

Kamal 2017

Kamal 2016

Kamal 2010

Kamal 2001

Kamal 2000

Kamal 1999

Kamal 1998

Kamal 1997a

Kamal 1997

Kamal 1995a

Kamal 1995

Kamal 1968b

Kamal 1968

Kamal 1967

Kamal 1960

 
 
 
       
க.கமலசேகரம்  K. Kamalasekaram
 

Nick Names கமலம் Kamalam
கமல் Kamal
கமலேஸ் Kamales
பட்ட/செல்லப் பெயர்கள் சேகரம் Sekaram
சேகர் Sekar
ராசையா Rasiah
Addresses kamalanet@gmail.com
Uchchiyodai, Manipay North, Manipay. emails kamalamkks@gmail.com
"Thayakam", Petrol Shed Lane, Kankesanthurai. kamalasekaram@gmail.com
  web www.kamalamnet.com
 
Birth Information

பிறப்புத் தகவல்கள்

 
English Calenderer Numorological

Astrological Information

 
ஆங்கிலக் கலண்டர் எண்சாத்திரம்

தமிழ்ப் பஞ்சாங்கம்

சாலிவாகனவருடம்  1872

கலியுகவருடம்           5051

Year 1949     தமிழ் வருடம்

விரோதி

நட்சத்திரம் அவிட்டம். 1ம்பாதம்.
Month December பிறப்புஎண் 5 தமிழ் மாதம் மார்கழி இராசி மகரம்
Date 23 விதிஎண் 4 தமிழ் திகதி

    8

உதயஇலக்கினம் இடபம்
Day Friday ஆதிக்கஎண் 8 நாள் வெள்ளிக்கிழமை நவாம்சஇலக்கினம் கர்கடகம்
Time 4.31.34pm இயக்கஎண் 9 நேரம் பி.ப. 4.40 கிறிஸ்துவருடம் 1949
Place Manipay GreenHospital கிறீன் வைத்தியசாலை      Uchiyodai.Manipay உச்சியோடை, மானிப்பாய
 

 

Schools

1955 Manipay Memorial English School
1969 Jaffna,  St John's College

 
Professionals Studies
1971 Sri Lanka Technical College, Colombo

1971 University of Sri Lanka, Colombo
1973 Banker's Training Institute, Sri Lanka
1977 Sri Lanka Technical College, Jaffna
1987 University of Jaffna.  
     
Occupations  & Office
1971 Sri Lanka Broadcasting Corporation Technical Assistance, Trainee
1971 Ceylon Electricity Board Accounts Assistance
1973 General Hospital, Colombo X Ray Technician
1973 National Savings Bank, Colombo Clerk 
1976 National Savings Bank, Jaffna, Senior Clerk,  Assistance Manager
1978 National Savings Bank, Jaffna Region Saving Promotion Officer,
1979 National Savings Bank, Jaffna Assistance Manager
1980 National Savings Bank, Point Pedro Assistance Manager
1985 National Savings Bank, Jaffna Assistance Manager
1987 National Savings Bank, Point Pedro Manager

Jun1992

Bangaladesh - Grameen Bank

Study Programme - at Daakah with Dr M Yunus 

 
Aug1992
1997 Chinmaya Mission of Sri Lanka, Colombo Office Assistance
1998 Sri Hanuman Temple, Ramboda Resident Manager
1999 Sudar Oli, Colombo Circulation & Publicity Manager
2001 Jaffna Central College Non Formal Education, Computer Instructor

       
       
       
       
 
  Marriage & Family
   
  Date of Registration 9.  6. 1979
Date of Marriage 28.6. 1980
     
Wife's Name    Pusparani
  Wife's Date of Birth 28.06.1953  
  Wife's  Father  Mr  Assai Kandiah  
Wife's  Mother Mrs. K.Rasamalar
Children Names & Date of Births
Miss. Nirujah 10.06.1981
Miss.Shanthiyah 30.8.1982
Miss.Kapilyah 13.07.1988