கதிரவேலு குடும்பம்  Kathiravelu Family    கதிரவேலு குடும்பம்  Kathiravelu Family   கதிரவேலு குடும்பம்  Kathiravelu Family   கதிரவேலு குடும்பம்  Kathiravelu Family 

 

 

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 
 

       
     
       
    Satkunam 04.04.1946  
    Parameswary    
     
   
    Kamalasekaram 23.12.1949  
    Pushparani 28.06.1953  
     
 
    Chandrarajah 05.05.1953  
    Chandravathana    
     
       
    Rajeswary    
    Kumaraswamy