யாழ்ப்பாணக் கோட்டை JAFFNA FORT

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 

History of Jaffna Fort

யாழ்ப்பாணக் கோட்டை வரலாறு

 

 

1960ல் யாழ்கோட்டை Holland கொத்தளத்திலிருந்து

 

 

70களில் யாழ் கடனீரேரியில் சூரியாஸ்தமனம்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960களில் கோட்டை மதிற் சுவர்.

பின்னணியில் தெரிவது தூக்கு மேடை

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கோட்டை வெளிச்சுற்று அமைக்கப்படமுன்.

 

 

 

 

Jaffna was the third most important settlement of the Dutch in Ceylon, after Colombo and Galle. The Jaffna Fort has been called one of the best and strongest in Asia, designed and built in strict accordance with the rules of military fortification.

It had a larger garrison than the Castle of Batavia. Unlike the Colombo and Galle Forts, which were fortified towns, the Jaffna Fort had an almost exclusively military and administrative purpose. All the civilians lived in the residential town of Jaffna, adjoining the fort.

The original Portuguese fort, where the remaining Portuguese had assembled after the fall of Colombo, had been captured by the Dutch in 1658 after a three and a half month siege.

From around 1680 they started rebuilding and strengthening it. A process that went on through the years right until the takeover by the British in 1795.

Jaffna has been the centre of Tamil-Hindu culture of Sri Lanka since the third century BC, when the Tamils crossed the ocean from the Coromandel coast of India, which is only some 50 kilometers away at this point.

It flourished even into Portuguese times, who only colonised this area from 1591, and who destroyed all the Hindu temples in their attempts to convert people to christianity.

In the Dutch and the British time Jaffna was a centre for the pearl fishery, textile industry and the trade in elephants with India.

Pictures of the Jaffna Fort are hard to come by. Jaffna has been a warzone for most of the time since the early 1970's, and the Fort has been used as a base by both the Sri Lankan military and the LTTE.

Around 1970 the fort and all its buildings were still in their original state, despite its continuous use by the British and later the Ceylon government. But the latest reports say the Fort with everything in it, including the Kruys Kerk, have been completely destroyed.

The early Jaffna Fort was a rectangle, as is shown in the maps , with four bulwarks and a large moat. In the 18th century the fort was extensively altered, and changed into a pentagon.

Many of the older buildings were demolished, and the Kruyskerk was built. Around the moat a second rampart was built, creating a double line of defence.

Within the fort was a large, tree-lined parade ground with the officer's quarters, the Kruyskerk and the residence of Jaffna's Commander, which in the British time came to be called King's House, or Queen's House, around it.

 

 

 

 

ஒல்லாந்தர்கால யாழ்ப்பாணிகள்        ஒல்லாந்தர்கால யாழ்ப்பாணப் பெண்கள்

நன்றி: செங்கை ஆழியானின் யாழ்ப்பாணக் கோட்டை வரலாறு 

 

 

 

 

  

   

கோட்டையின் வெளிச்சுற்று-1960களில்

 

கோட்டையின் உட்புறம்- ஒல்லாந்தர்கால ஓவியம்

 

   

தேவாலயம் ஒல்லாந்தர்கால வரைபு.

 

 

தேவாலயம்-1960களில்

ஓவியங்கள் மற்றும் வரைபுகள்: நெதர்லாந்து அரச ஆவணக்காப்பகம்